Wzór formularza odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku jeżeli Klient odstępuje od zawartej ze Sprzedawcą umowy)

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

Dane teleadresowe:
NEWTOOL sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 36 B

80-278 Gdańsk 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (wymienić towary zgodnie z ich specyfikacją podaną na fakturze dostawy)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data odbioru Towaru ( numer faktury): ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer Telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres mailowy konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ewentualny numer konta: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)